Τι πιστεύουμε

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λέγετε Ελευθέρα γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του συμβόλου της Πίστεως , όπως το θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίσουν τις αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί το λόγο του Θεού. "Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος (Β' Τιμοθέου γ:6). Λέγετε της Πεντηκοστής γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν Θεωρούνται δούλοι του.

1. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων.
2. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων.
3. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο.
4. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας   της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα.
5. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς.
6. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
7. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος.
8. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών.
9. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν.
10. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.
11. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών.
12. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
Αμήν.

Το Σύμβολο της Πίστεως με αναφορές στην Καινή Διαθήκη

Πιστεύω εις ένα Θεόν [Α΄Κορ η:6 - Εφεσ δ:6 - Α΄Τιμ β:5], Πατέρα Παντοκράτορα
[Γεν ιζ:1,λε:11 - Β΄Κορ ς:18 - Αποκ ις:7], Ποιητήν ουρανού και γής [Γεν α:1 - Πραξ δ:24], ορατών τε πάντων και αοράτων [Α΄Κορ η:6 - Κολ α:16].
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν [Α΄Κορ η:6], τον Υιό του Θεού, τον μονογενή [Ματθ ις:16 - Ιωαν α:14,18 - Ιωαν γ:16], τον εκ του Πατρός γεννηθέντα [Α' Ιωαν ε:1 ως 5] προ πάντων των αιώνων [Ιωαν ιζ:5 - Κολ α:17 - Εβρα:1,2 - Εβρ ζ:3], φως εκ φωτός [Ιωαν α:9,η:12 - Α΄Ιωαν α:5 - Α΄Τιμ ς:16], Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού [Α΄Ιωαν ε:20 - Ιωαν α:1], γεννηθέντα [Κολ α:15] ού ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί [Φιλιπ β:5,7 - Εβρ α:3], διού τα πάντα εγένετο [Κολ α:16 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10]. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία [Ιωαν γ:14,17 - Πραξ δ:12] κατελθόντα εκ των ουρανών [Ιωαν γ:13 - Εφεσ δ:9] και σαρκωθέντα [Ιωαν α:14 - Α΄Κορ η:6 - Εφεσ γ:9 - Εβρ β:10] εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου [Λουκ α: ως 26,35 - Ματθ α:18] και ενανθρωπήσαντα [Ιωαν α:14 - Φιλιπ β:7,8]. Σταυρωθέντα τε [Λουκ κγ:33 - Ιωαν ιθ:16,18] υπέρ ημών [Ιωαν ια:49,52 - Β΄Κορ ε:14,15]
επί Ποντίου Πιλάτου [Ματθ κζ:2,24] και παθόντα [Ματθ κζ:33 - Ιωαν ιθ:16,18] και ταφέντα [Ιωαν ιθ: 38,42 - Α΄Κορ ιε:4]. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς [Α΄Κορ ιε:4 - Πραξ ι:40].
Και ανελθόντα εις τους ουρανούς [Μαρκ ις:19 - Λουκ κδ:51 - Πραξ α:9 - Α΄Τιμ γ:16], και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός [Ματθ κς:14 - Κολ γ:1 - Εβρ α:3 - Α΄Πετρ ξ:22].
Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης [Ματθ κδ:30,ις:27 - Μαρκ ιγ:16] κρίναι ζώντας και νεκρούς [Πραξ ι:42 - Β΄Τιμ δ:1], ού της Βασιλείας ούκ έσται τέλος [Λουκ α:33 - Αποκ κβ:5].
Και είς το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν [Ρωμ η:11 - Ιωαν ς:63], το εκ του Πατρός εκπορευόμενον [Ιωαν ιε:26], το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον [Ματθ κη:19 - Β΄Κορ ιγ:13], το λαλήσαν δια των προφητών [Β΄Πετρ α:21]. Είς Μίαν, Αγίαν [Α΄Κορ α:2 - Β΄Κορ α:1], Καθολικήν [Εφ β:17,18 - Ιωαν ι:16], και Αποστολικήν Εκκλησίαν [Πραξ β:42,47]. Ομολογώ εν βάπτισμα [Εφεσ δ:5] εις άφεσιν αμαρτιών [Πραξ β:38 - Κολ β:12,14].
Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών [Ιωαν ε:25,29 ς:39,40,44,54 ια:24 - Α΄Κορ ιε:50,53 - Β΄Κορ δ,14 - Α΄Θεσ δ:13,17]. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος [Ματθ κε:46 - Ιωαν ε:29 - Ιωαν ε:29 - Ρωμ β:7 - Αποκ κα & κβ] Αμήν.

 

 

 

 

 

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής πιστεύει και εκτελεί:pistevo

α)  Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτιστεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ις:16, Πράξεις β:36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν (Πράξεις η:36-39)

β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκανε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός (Λουκάς κβ:14-21) και την παρέδωσε στους Αποστόλους (Α' Κορινθίους ια:23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως (Α' Κορινθίους ια:27-30). Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α' Κορινθίους ια:28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β:47, κ:7).

γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ:4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε:32) και μη επιτρεπόμενου δεύτερου γάμου (Α' Κορινθίους ζ:11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α' Κορινθίους ζ:39), γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.

δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε:14, Μάρκος ς:13). Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει τον ασθενή.

ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α:5, Πράξεις ιθ:18), ή κατ' ιδίαν (Ιάκωβος ε:16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ:12)

ς) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς, να ζητήσουν από τον ίδιο τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ:11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθεί στο Άγιο Πνεύμα, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β:5, α:44-48, ιθ:6, Α' Κορινθίους ιδ:22)

ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας , άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις ιδ:23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α' Τιμοθέου γ:1-8, Τίτος α:5-10).