«Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός, Δὲν εἶναι καλὸν νὰ ἦναι ὁ ἄνθρωπος μόνος· θέλω κάμει εἰς αὐτὸν βοηθὸν ὅμοιον μὲ αὐτόν». Γεν. β’ 18

«Καλήτεροι οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα· ἐπειδή αὐτοὶ ἔχουσι καλήν ἀντιμισθίαν ἐν τῷ κόπῳ αὑτῶν». Εκκλ. δ’ 9

«Ἕνεκεν τούτου θέλει ἀφήσει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ θέλει προσκολληθῆ εἰς τὴν γυναῖκα αὑτοῦ, καὶ θέλουσιν εἶσθαι οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν;Ὥστε δὲν εἶναι πλέον δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. Ἐκεῖνο λοιπὸν τὸ ὁποῖον ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος ἄς μή χωρίζῃ».Ματθ. ιθ’ 5-6

Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού γίνονται ένα σώμα, μια ψυχή κι ένα πνεύμα.

Το διαζύγιο δεν προβλέπεται από το Ευαγγέλιο παρεκτός λόγου πορνείας. «Ἐγὼ ὅμως σᾶς λέγω ὅτι ὅστις χωρισθῇ τὴν γυναῖκα αὑτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, κάμνει αὐτήν νὰ μοιχεύηται, καὶ ὅστις λάβῃ γυναῖκα κεχωρισμένην, γίνεται μοιχός».Ματθ. ε’ 32

Επίσης σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος«ἀλλ᾿ ἐὰν καὶ χωρισθῇ, ἄς μένῃ ἄγαμος ἤ ἄς συνδιαλλαγῇ μὲ τὸν ἄνδρα καὶ ὁ ἀνήρ νὰ μή ἀφίνῃ τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα» Α’ Κορ. ζ’ 11, παρεκτός λόγου χηρείας «Ἡ γυνή εἶναι δεδεμένη διὰ τοῦ νόμου ἐφ᾿ ὅσον καιρὸν ζῇ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἐὰν δὲ ὁ ἀνήρ αὐτῆς ἀποθάνῃ, εἶναι ἐλευθέρα νὰ ὑπανδρευθῇ μὲ ὅντινα θέλει, μόνον νὰ γίνηται τοῦτο ἐν Κυρίῳ» Α’ Κορ. ζ’ 39.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.