Βαπτίσεις

«Εἰς τὸν ὁποῖον καὶ περιετμήθητε μὲ περιτομήν ἀχειροποίητον, ἀπεκδυθέντες τὸ σῶμα τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκὸς διὰ τῆς περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ,συνταφέντες μετ᾿ αὐτοῦ ἐν τῷ βαπτίσματι, διὰ τοῦ ὁποίου καὶ συνανέστητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ὅστις ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ τῶν νεκρῶν.» Κολ. β΄11-12

«Επειδή ὅσοι ἐβαπτίσθητε εἰς Χριστόν, Χριστὸν ἐνεδύθητε». Γαλ. γ’ 27

 

Το βάπτισμα είναι μέγα μυστήριο του Θεού.

Ο άνθρωπος αρχικά αποδέχεται τον Ιησού Χριστό ως Υιό του Θεού.

Με την εξομολόγηση, τη μετάνοια και την παραίτηση των αμαρτιών του,γίνεται σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, πεθαίνοντας για τον κόσμο.

Στη συνέχεια βαπτιζόμενος εν ύδατι στο όνομα του Πατρός,του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,συμμετέχει πνευματικά στο μυστήριο του Χριστού, καθώς απεκδύεται το σώμα των αμαρτιών της σαρκός.

Τέλος, βγαίνοντας από το νερό γίνεται σύμμορφος της αναστάσεως του Χριστού και είναι νέο κτίσμα.

Στο νερό βαπτίζονται και μικρά παιδιά με μοναδική προϋπόθεση να τα έχει βαπτίσει ο Χριστός με το Άγιο Πνεύμα.

 

Τίτλος
Βάπτιση αδελφής Βασιλικής στο νερό
Βάπτιση αδελφού Κυριάκου στο νερό
Βάπτιση αδελφής Αγάπης στο νερό
Βάπτιση αδελφού Ηλία στο νερό
Βάπτιση αδελφής Χριστιάννας στο νερό
Βάπτιση αδελφού Δημήτρη στο νερό
Βάπτιση αδελφού Άγγελου στο νερό
Βάπτιση αδελφού Βαγγέλη στο νερό
Βάπτιση αδελφού Ιακώβου στο νερό
Βάπτιση αδελφού Γιάννη στο νερό