Ύμνοι στη Λατρεία

«…λαλοῦντες μεταξὺ σας μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικάς, ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν εἰς τὸν Κύριον.»Εφ. ε’ 19

 

«Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἄς κατοικῇ ἐν ὑμῖν πλουσίως μετὰ πάσης σοφίας· διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἀλλήλους μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικάς, ἐν χάριτι ψάλλοντες ἐκ τῆς καρδίας ὑμῶν πρὸς τὸν Κύριον.» Κολ. γ’ 16

 

 

Κατά τη διάρκεια της λατρείας στην εκκλησία ψέλνουμε κάποιους ύμνους οι οποίοι δοξολογούν τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Δε χρησιμοποιούμε μουσικά όργανα.

Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δε φαίνεται πουθενά η πρώτη αποστολική εκκλησία να είχε μουσικά όργανα στη λατρεία. Ακόμη, σύμφωνα με την Εκκλησιαστική ιστορία φαίνεται ότι οι χριστιανοί των 4-5 πρώτων αιώνων δεν είχαν όργανα, διότι το θεωρούσαν κοσμικό φρόνημα.

Θέλοντας λοιπόν να ακολουθούμε και να πράττουμε ακριβώς αυτό που μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, και εφόσον δε φαίνεται πουθενά ότι η Πρώτη Αποστολική Εκκλησία χρησιμοποιούσε μουσικά όργανα, θεωρούμε ότι είναι ευάρεστο στο Θεό να μη χρησιμοποιούνται την ώρα της λατρείας στην εκκλησία, αλλά όλοι μαζί να ψέλνουμε στον Κύριο εν Πνεύματι και χάριτι δοξάζοντας το Θεό.